Home > Formuláre > Prírodovedecká fakulta > Centrum aplikovanej informatiky

Centrum aplikovanej informatiky

Centrum aplikovanej informatiky zabezpečuje údržbu a rozvoj infraštruktúry Prírodovedeckej fakulty. Služby oddelenia smerujú k používateľom formou prevádzkovania šiestich fakultných počítačových učební, poskytovaním helpdeskového systému pre všetky počítačové stanice zamestnancov PF, skvalitňovaním služieb pre študentov (možnosť využívania počítačových učební pre riešenie zadaní, projektov), vytváraním resp. inovovaním infraštruktúry fakulty, prispievajú k budovaniu a správe kamerového a bezpečnostného systému PF.