Home > Formuláre > Rektorát

Rektorát

Centrum informačných a komunikačných technológií
Centrum informačných a komunikačných technológii (CIaKT) UPJŠ v Košiciach je cel...
CSIRT
Tím pre riešenie bezpečnostných incidentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v...